Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Οικονομική Δραστηριότητα, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΜΕΤΡΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 4 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 21 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 28 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
20/10/2023
Επικοινωνία
Δημήτρης Ιωάννου, Ανώτερος Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ: 22605128, Ηλ. Ταχ.: dioannou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Τρέχουσες Τιμές (Εκατομμύρια Ευρώ):
Εκατομμύρια Ευρώ
Τρέχουσες Τιμές (% ετήσια μεταβολή):
Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0610050G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

N.A. : Μη εφαρμόσιμο/Δεν ισχύει
... : Μη διαθέσιμα στοιχεία
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Οι χρονοσειρές σε μετρήσεις όγκου (Έτος Αναφοράς 2010) βασίζονται στη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης (chain linking), καθώς και στην εφαρμογή της αρχής της μη-προσθετικότητας, όπως απαιτείται από τη Eurostat.Βλέπε σχετικό μεθοδολογικό σημείωμα
2. Τα στοιχεία για το 2022 είναι προκαταρκτικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία