Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, Τριμηνιαία
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 9 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΤΡΙΜΗΝΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 61 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
14/06/2024
Επικοινωνία
Μαρία Κκουσιή, Λειτουργός Στατιστικής, Tηλ.: 22602235, Ηλ. Ταχ.: mkkoushi@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Αριθμός
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
0130020G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

Μεθοδολογικές πληροφορίες
Κάλυψη Στοιχείων
Η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στο Γενική Κυβέρνηση και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.
1. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές.
(i) Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κυβέρνηση και τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνεται εκτός από τη Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες και οι Δυνάμεις Ασφαλείας.
Στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορείες, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Οργανισμός Νεολαίας, Ίδρυμα Προώθησης Επενδύσεων, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών, Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Ταμείο Θήρας, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
Από τον Ιανουάριο του 2023, το Ωρομίσθιο Προσωπικό από το Υπουργείο Υγείας (Κυβέρνηση) έχει περιληφθεί στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί).
(ii) Οι Τοπικές Αρχές περιλαμβάνουν τα Δημαρχεία και τα Κοινοτικά Συμβούλια.
2. Οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση είναι οι εξής: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Συμβούλια Αποχετεύσεως, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δασικές Βιομηχανίες, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Πολύτιμων Μετάλλων, Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων, Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.
Διευκρινίσεις για την κατάταξη οντοτήτων
1. Από το πρώτο τρίμηνο το 2015 στην Κεντρική Κυβέρνηση (Μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς) έχουν μεταφερθεί το Ταμείο Θήρας, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων λόγω αναθεώρησης στη ταξινόμηση των οργανισμών από Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σε Μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Επίσης, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης μεταφέρθηκε στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.
2. Από το πρώτο τρίμηνο του 2015 το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου έχει μεταφερθεί από τους ‘Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς’ στην Κυβέρνηση (Υπηρεσία Ενέργειας).
3. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2018 στους ‘Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς’ προστέθηκε η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.
4. Από το πρώτο τρίμηνο του 2019 στους 'Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς' προστέθηκε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
5. Από το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει μεταφερθεί από τους ‘Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς’ στην Κυβέρνηση (Υφυπουργείο Τουρισμού).
6. Από το πρώτο τρίμηνο του 2020 το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου έχει μεταφερθεί από τους ‘Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς’ στην Κυβέρνηση.
7. Από το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης έχει μεταφερθεί από τους ‘Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς’ στην Κυβέρνηση.
8. Από το τρίτο τρίμηνο του 2020 η Επιτροπή Σιτηρών έχει μεταφερθεί από τις ‘Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση’ στην Κυβέρνηση.
9. Από το πρώτο τρίμηνο του 2022 στους 'Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς' προστέθηκε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
Πηγή στοιχείων
Πηγή των στοιχείων που αφορούν στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και αφορά στα άτομα που εργάστηκαν στο τρίμηνο αναφοράς, ενώ για τους υπόλοιπους τομείς τα στοιχεία συλλέγονται από τους ίδιους τους οργανισμούς με τηλεφωνική έρευνα που διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία