Συνοπτικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου, Μηνιαία
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΜΗΝΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 230 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΜΕΤΡΟ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΤΥΠΟΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 2 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 3 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
09/04/2024
Επικοινωνία
Ιωάννα Λεοντίου, Λειτουργός Στατιστικής, Τηλ.: 22605122, Ηλ. Ταχ.: ileontiou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Χιλιάδες Ευρώ, Ποσοστό
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
1000010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία
N.A. : Μη εφαρμόσιμο
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών για τον Ιανουάριο 2024 έχουν αναθεωρηθεί. Τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο 2024 είναι προκαταρκτικά.
2. Το ενδοενωσιακό εμπόριο αναφέρεται στις συναλλαγές αγαθών με τα άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ενώ το εμπόριο με τρίτες χώρες αναφέρεται στις συναλλαγές αγαθών με όλες τις υπόλοιπες χώρες.
3. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται βάσει της χώρας προέλευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Από τον Ιανουάριο 2021 και εντεύθεν, όσον αφορά το εμπόριο με την Βόρειο Ιρλανδία οι εισαγωγές καταγράφονται βάσει της χώρας προέλευσης ενώ για το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένης της Βορείου Ιρλανδίας) οι εισαγωγές καταγράφονται βάσει της χώρας καταγωγής. Για αυτούς τους λόγους, τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με αυτά των άλλων τρίτων χωρών, για τις περιόδους πριν και μετά το τέλος του 2020.
4. Διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν στους συνολικούς αριθμούς οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.
5. c.i.f. = cost, insurance, freight
6. f.o.b. = free on board

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία