Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Ετήσια
Επισημάνετε τις επιλογές σας και επιλέξτε τον πίνακα και τη μορφή αρχείου. [Συμβουλές Σήμανσης]

Για μεταβλητές που έχουν επισημανθεί με 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία τιμή.

ΕΤΟΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 26 Επιλεγμένα

Αναζήτηση

ΔΕΙΚΤΗΣ 

Επιλέξτε τουλάχιστον μία τιμή

Σύνολο 17 Επιλεγμένα

Αναζήτηση


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών είναι: (ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 10.000.000)

Η παρουσίαση στην οθόνη περιορίζεται σε 1.000 γραμμές και 50 στήλες


Ο αριθμός των επιλεγμένων κελιών ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 10.000.000
Επικοινωνία και πληροφορίες

Πληροφορίες

Τελευταία Ενημέρωση
15/12/2022
Επικοινωνία
Μαριλένα Κυθραιώτου, Λειτουργός Στατιστικής Α', Τηλ.: 22602137, Ηλ. Ταχ.: mkythreotou@cystat.mof.gov.cy
Μονάδα
Χιλιάδες τόνοι
Πηγή
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Κωδικός Πίνακα
1700010G
ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

... : Μη διαθέσιμα στοιχεία
Μεθοδολογικές πληροφορίες
1. Τα στοιχεία για το 2020 και το 2021 είναι προκαταρκτικά.
2. Τα βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα περιλαμβάνουν κυρίως οργανικά απόβλητα (π.χ. απόβλητα κουζίνας).
3. Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της συνολικής παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων και της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που έτυχε διαχείρισης οφείλεται κυρίως στα στραγγίσματα και άλλες απώλειες υγρών από τις διάφορες διεργασίες μετά την είσοδο των αποβλήτων στις μονάδες επεξεργασίας. Τα υγρά αυτά τυγχάνουν διαχείρισης εντός των μονάδων, π.χ. βιολογικό καθαρισμό. Οι ποσότητες αυτές εξαιρούνται από το πεδίο αναφοράς των δεδομένων για τα αστικά στερεά απόβλητα. Επίσης, συλλεχθέντα απόβλητα αποθηκεύονται, χωρίς επεξεργασία για μελλοντική διαχείριση.
4. Από το 2019, οι ποσότητες ξύλου που προωθήθηκαν για ανακύκλωση, περιλαμβάνουν και ποσότητες επιδιόρθωσης ξύλινων παλέτων για επαναχρησιμοποίηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία